TERMÉSZETMŰVÉSZET

Képzőművészeti kiállítás a GIM-ház kertjében

ÁGAK – Természetművészet-változatok – Kis gesz­tu­sok „Ter­mé­szet­szö­vet­ség”  Öko-Avant­gárd című kiállítás kihelyezett része

Részletek Dr. Keserü Katalin művészettörténésznek, a kiállítás kurátorának katalógus-szövegéből:

„… Kor­társ művek a ter­mé­szet tük­ré­ben a világ min­den tá­já­ról. A művek ins­pi­rá­ci­ó­ja és ke­re­te a ter­mé­szet, a föl­dön – és föld­ben – lé­te­ző élet, a foly­to­no­san egy­más­ra ható kap­cso­la­tot ember és kör­nye­ze­te kö­zött. Ez az össze­füg­gés a ki­ál­lí­tás el­gon­dol­kod­ta­tó üze­ne­te. A mű­vé­szet­tör­té­net ha­tá­rai időn­ként, szük­ség­sze­rű­en, el­mo­sód­nak. Bár­mennyi­re is ősi je­len­ség a ter­mé­szet­mű­vé­szet (lásd pél­dá­ul: Sto­n­e­hen­ge), a kul­tú­ra vélt ön­ál­ló­su­lá­sá­val saját nevet kap, mint az ál­ta­lá­nos kép­ző­mű­vé­szet egyik nagy ága, és mint ilyen, össze­függ az al­ko­tást ön­ma­gá­ban hor­do­zó test- és kör­nye­zet­mű­vé­szet­tel, mi­köz­ben nyi­tott más gon­do­la­tok felé is. Leg­hét­köz­na­pibb je­le­ink, mint pél­dá­ul a spi­rál vagy a hat­szög, a tág ér­te­lem­ben vett ter­mé­szet­től köl­csön­zött alak­za­tok…”

Résztvevő művészek I Lugossy Mária (†), Katona Szabó Erzsébet, Orosz Péter (†), Varga Melinda
Kurátor I Dr. Keserü Katalin művészettörténész

 

 

 

Aktuális